10:59 08/03/2012
Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn có sự tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp.